Artikeldatum 2019-05-16

Skillnad på aktieköp och ovillkorat aktieägartillskott

Ovillkorade aktieägartillskott till underskottsföretag räknas inte med i utgiften för att förvärva ett bolag. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Utgifter för successiva förvärv av aktier får räknas med vid beräkning av beloppsspärren. Men detta gäller inte när det i stället handlar om ovillkorade aktieägartillskott.

När ett företag hade ett underskott det föregående beskattningsåret finns det särskilda bestämmelser vid inkomstbeskattningen. Huvudregeln är att underskottet kan dras av.

Men det finns en beloppsspärr: Vid ägarförändringar som leder till att ett företag får det bestämmande inflytande över ett underskottsföretag får underskottet inte dras av utöver en viss gräns. Den gränsen går vid 200 procent av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget.

Ett företag ansökte tillsammans med två dotterbolag om förhandsbesked för att få veta hur beloppsspärren ska beräknas. Skatterättsnämnden svarade att utgifter för successiva förvärv av aktier får räknas med vid beräkning av beloppsspärren.

Men Skatterättsnämnden kom också fram till att ovillkorade aktieägartillskott däremot inte får räknas med i utgiften för förvärvet av det bestämmande inflytandet över bolaget.

Besked överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som konstaterar att de ovillkorade aktieägartillskotten inte innebär att det bolag som ger aktieägartillskottet har förvärvat några andelar, med åtföljande röster, i det bolag som tar emot tillskottet.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked: Ovillkorade aktieägartillskott får inte räknas med i utgiften för förvärvet av det bestämmande inflytandet över bolaget.

Björn Dickson

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3746-18

Artikeldatum 2019-05-15

Så kan du skydda dig mot företagskapning

Att få företaget kapat ställer till stora problem. Med några enkla steg kan du skydda dig.

Att kapa ett företag i Sverige är relativt enkelt. De flesta brotten sker på sommaren, precis som med bluffaktor, då bemanningen är låg och ansvariga är på semester. Vill du minska risken att få ditt företag kapat kan det vara en god idé att besöka Bolagsverkets webb. Där tipsar myndigheten om vad du kan göra.

Från och med 11 maj har Bolagsverket tagit ytterligare ett steg i arbetet mot ekonomisk brottslighet och företagskapning. Det har nämligen blivit svårare för obehöriga att registrera en företrädarändring i myndighetens e-tjänst på verksamt.se

På Bolagsverkets webb berättar Emma Larsson, kompetensspecialist inom området företrädare på Bolagsverket, att det ökade skyddet innebär att företrädarändringar måste skickas för digital underskrift till någon i den sittande styrelsen som har rätt att företräda företaget.

– När anmälan skrivits under kan ändringen gå igenom inom en timme, säger hon.

Enligt lagen måste en ny styrelseledamot kunna anmäla in sig i ett företag. Därför är det fortfarande möjligt att skicka in en företrädarändring på pappersblankett. Då sker dock en fördröjning på två dagar innan registreringen av ändringen.

Bolagsverket tipsar också om att företagare – förutom att använda e-tjänsten – bör skaffa en digital brevlåda och Bolagsverkets app. På så sätt få du alltid en uppdatering när ett nytt ärende kommer in och du har en möjlighet att hinna agera så att inte felaktiga uppgifter registreras.

Branschorganisationen Butikerna rekommenderar på sin webb företagare att även:
*Kontakta banken och ge dem skriftliga instruktioner om att omedelbart kontakta dig om ett ärende du inte godkänt dyker upp.
*Se till att den fysiska brevlådan du och ditt företag har är låst.
*Lämna aldrig ut personuppgifter, kortuppgifter, koder, kontonummer och annan känslig information via mejl eller över telefon.
*Kontrollera med din bank att det krävs kod för näthandel med företagets och ditt konto-/kreditkort.
*Googla ditt företagsnamn då och då för att säkerställa att ingen annan bygger upp en liknande sida med ditt företagsnamn. Det kan vara ett tecken på att någon förbereder en kapning av företaget.

Charlotta Marténg

Artikeldatum 2019-05-13

Skatteverket får bättre möjligheter att utreda brott

Från 1 juli har Skatteverket utökade möjligheter att bekämpa brott. Det har riksdagen beslutat.

Skatteverket ska få bättre möjligheter att bedriva brottsbekämpande verksamhet. Det innebär att myndigheten kommer att få rätt att utreda brott där det misstänks att falska eller manipulerade handlingar använts för att exempelvis försöka få ut bidrag man inte har rätt till eller driva företag under falsk identitet. Skatteverket ska också kunna utreda penningtvättsbrott.

Beslutet betyder att bland de brott som läggs till den så kallade brottskatalogen i lagen om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ingår från och med 1 juli olovlig identitetsanvändning, urkundsförfalskning och osant intygande. För att omfattas av lagen ska gärningen avse en uppgift eller en handling i ett ärende hos Skatteverket.

Charlotta Marténg

Artikeldatum 2019-05-09

Snart kommer besluten om fastighetstaxering

Har du nybildad eller förändrad lantbruksfastighet, hyreshus eller industrifastighet? Då hör du till dem som får beslut om fastighetstaxering i juni eller juli.

Du som har skaffat digital brevlåda kommer i mitten av juni att få beslut om fastighetstaxering. Det gäller om du är fastighetsägare av hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter. Det gäller också dig med särskild fastighetstaxering av småhus och lantbruk som är nybildade eller förändrade.

Har du ingen digital brevlåda kommer beslutet om fastighetstaxering på papper senast i början av juli meddelar Skatteverket.

Fastighetsdeklarationen skickas ut vart tredje eller sjätte år till den som äger en fastighet. Däremellan kan du få en särskild fastighetstaxering om det skett några större förändringar på din fastighet eller om den är nybildad. Uppgifterna i fastighetsdeklarationen ligger till grund när Skatteverket beräknar taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet är i sin tur grunden för hur stor fastighetsskatten eller fastighetsavgiften blir.

Charlotta Marténg

Artikeldatum 2019-05-08

Klart med nya skatteregler vid ägarskifte

Från 1 juli börjar de nya skattereglerna vid ägarskifte att gälla. Beslutet har nu fattats av riksdagen.

Enligt dagens regler kan skatten bli högre när en andelsägare överlåter sitt företag till en närstående än om företaget överlåts till en utomstående. Reglerna har mött kritik från många håll och i mars presenterades regeringens förslag om ändrade skatteregler, något tidningen Resultat skrivit om tidigare.

Nu har riksdagen fattat beslut i frågan. Regeringens förslag har gått igenom och innebär att samma skatteregler gäller oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen. De nya bestämmelserna kommer att börja gälla från 1 juli i år.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, kommenterar förslaget:
– Äntligen! Det här har varit en långbänk. Nu främjas inte längre externa försäljningar av familjeföretag utan samma skatteregler gäller vid försäljningar inom familjen, ofta till ett eller flera barn, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Han framhåller dock att de nya reglerna kan komma att ändras.
– Reglerna är relativt förmånliga och det finns därför ingen garanti att de överlever en ny skattereform eller en förenkling av dessa så kallade 3:12-regler, något regeringen aviserat ska ske. Vad som händer på området bör därför följas noga för den som står i begrepp att generationsskifta företaget, säger Hans Peter Larsson.

Charlotta Marténg

Läs mer: Analys: Nya skattereglerna om ägarskifte
Läs mer: Så här blev förslaget om nya skatteregler för ägarskiften
Läs mer: Småföretagen gynnas i budgeten

Artikeldatum 2019-04-30

Så mycket kostar en anställd

Sociala avgifter och semesterersättning. En anställd ska inte bara ha lön – utan även andra kostnader tillkommer. Det finns sätt att enkelt räkna ut vad en anställd kostar. 

Personalkostnader är ofta en stor post för företagen. Och många gånger en högst nödvändig sådan. I vårändringsbudgeten presenterade regeringen några förslag som påverkar vad det kostar att ha anställda. Bland annat en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Sänkningen ska ske genom att arbetsgivaren bara betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent och den nedsatta arbetsgivaravgiften ska gälla lön och ersättningar upp till 25 000 kronor per månad.

Regeringen vill också förlänga det så kallade Växa-stödet. Det innebär att enmansföretag som inte har anställda kan få lägra arbetsgivaravgifter för den först anställde. Även här ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent och det har hittills gällt under tolv månader. Den perioden vill regeringen nu förlänga till 24 månader.

Vad kostar då just dina anställda? På verksamt.se finns en modell att använda där du enkelt kan räkna ut den ungefärliga kostnaden för att få en bättre överblick över ditt företags kostnader.

Läs mer: Räkna ut vad en anställd kostar – verksamt.se

Charlotta Marténg

Artikeldatum 2019-04-26

Håll koll på varningsflaggorna och undvik bedrägeri

Korruption och bedrägerier kostar samhället stora summor årligen. Det kan också påverka ditt bolags rykte så det lönar sig att försöka se varningsflaggorna.
I en ny rapport från IMF, Internationella valutafonden, analyseras korruptionens effekter på skatteintäkter. Rapporten visar att stora intäkter till statskassan årligen går förlorade och poängterar vikten av att jobba med korruptionsproblematiken för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Men korruption och bedrägerier finns inte bara i andra länder. Tidningen Balans har publicerat en debattartikel skriven av Nigel Iyers och Carina Sörqvist, lärare i FAR:s kurs ”Upptäck bedrägerier, korruption och oegentligheter”. I artikeln tar de upp några varningsflaggor för bedrägerier och korruption som du bör kolla extra noggrant efter. Bland annat handlar det om:

* Omfattande och märkligt godkända kreditnotor till kunder.
* Kontor som bara är en fasad utom bakomliggande riktiga affärspartners.
* Leverantörer som ”mjölkar vår organisation och aldrig ger ett öre tillbaka”.

”Att kunna identifiera bedrägeri och korruption sparar kostnader omedelbart och kommer i framtiden att förbättra bolagets rykte men inte minst din inre moral, särskilt när vi alla står tillsammans mot en gemensam fiende.

Vi vill bygga en bro mellan externa revisorer och företagsledningar i stället för att skylla på varandra när skandaler uppdagas, samt premiera den sunda nyfikenheten i stället för att leta efter rimliga men ofta felaktiga förklaringar.” skriver Nigel Iyers och Carina Sörqvist i debattartikeln.

Charlotta Marténg

Läs mer: ”Ett enat motstånd mot bedrägeri och korruption”debattartikel i tidningen Balans
Läs mer: Bedrägeri och korruption – har du koll på varningsflaggorna? på far.se

Artikeldatum 2019-04-23

Rot- och rutfusk ska anmälas av Skatteverket

Skatteverket ska anmäla misstänkta rot- och rutbedrägerier till åklagare. Anmälningsskyldigheten gäller från och med början av april.

1 april infördes en ny punkt på listan av misstänkta brott som Skatteverket ska anmäla till åklagare.
Skatteverket skriver att det gäller bedrägeribrott i samband med rot- och rutavdrag.
Anmälningsskyldigheten gäller om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2019:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.
Den nya anmälningsskyldigheten omfattar olika grader av bedrägeribrott, försök och förberedelse till bedrägeri och grovt bedrägeri samt stämpling till grovt bedrägeri.

Björn Dickson

Skatteverkets vägledning 2019-04-08

Artikeldatum 2019-04-17

När ska särskild löneskatt påföras pensionsutfästelsen?

Hur pensionsutfästelser till anställda i ett aktiebolag hanteras redovisningsmässigt påverkar löneskatten.
– Vår erfarenhet är att företag inte är fullt medvetna om att den redovisningsmässiga hanteringen får skatteeffekter, säger Stefan Asklöf.

Tidningen Resultat har tagit hjälp av skatteexperterna Sanna Sernhage och Stefan Asklöf för att reda ut begreppen kring särskild löneskatt och pensionsutfästelser. Den redovisningsmässiga hanteringen av en utfäst pension till en anställd i ett aktiebolag, som säkerställts med en pantsatt kapitalförsäkring, har betydelse för vid vilken tidpunkt särskild löneskatt ska påföras pensionsutfästelsen.

– När en arbetsgivare lämnar en pensionsutfästelse i form av en direktpension och som säkerställs med en arbetsgivarägd kapitalförsäkring, i vilken den anställda har panträtt, anses pensionsutfästelsen inte vara tryggad, säger Sanna Sernhage, som tillsammans med Stefan Asklöf är lärare på FAR:s skattekurs ”Pensioner ur ett skatteperspektiv”.

– Det betyder att skattemässig avdragsrätt inte föreligger vid säkerställandet. I stället får arbetsgivaren göra ett skattemässigt avdrag vid tidpunkten då pensionen betalas ut till den anställda, säger Sanna Sernhage.

Hon och Stefan Asklöf djupdyker i frågan i en artikel publicerad på tidningen resultat.se.

Om arbetsgivaren däremot redovisar avsättningen i balansräkningen i enlighet med tryggandelagen, det vill säga under rubriken ”Avsatt till pensioner” eller som delpost under rubriken ”Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser” drar Sernhage och Asklöf i artikeln följande slutsats:

– En ökning av avsättningen under innevarande beskattningsår ska öka underlaget för särskild löneskatt för beskattningsåret i fråga. Det innebär att oavsett om pensionsutfästelsen har skett genom ett säkerställande som medger avdragsrätt eller inte ska särskild löneskatt påföras vid tidpunkten för säkerställandet i en sådan situation, säger Stefan Asklöf.

Är det så att arbetsgivaren i stället redovisar avsättningen under en annan rubrik i balansräkningen än enligt tryggandelagen ska underlaget för särskild löneskatt inte påverkas för innevarande beskattningsår.

– I en sådan situation kommer särskild löneskatt att påföras först när pensionen betalas ut, säger Sanna Sernhage.

Det här betyder alltså att hur den utfästa pensionen till en anställd i ett aktiebolag, som säkerställts med en pantsatt kapitalförsäkring, hanteras redovisningsmässigt är det som styr vid vilken tidpunkt särskild löneskatt ska påföras pensionsutfästelsen.

– Vår erfarenhet är att företag inte är fullt medvetna om att den redovisningsmässiga hanteringen får den beskrivna effekten ur ett skattemässigt perspektiv, säger Stefan Asklöf.

Artikeldatum 2019-02-12

Det här granskar Skatteverket 2019

Byggsektorn, bilverkstäder, restauranger och skönhetsbranschen. Det är verksamheter som Skatteverket kommer att granska extra under 2019.

Under tisdagen presenterade Skatteverket vilka branscher som kommer att granskas extra i år. Som tidigare år berörs branscher där risken för svartarbete bedöms vara stor. I år handlar det i första hand byggsektorn, bilverkstäder, restauranger och skönhetsbranschen. Granskningen innebär bland annat att Skatteverket gör kontroller på arbetsplatser och arbetar förebyggande med upphandlingsfrågor.

Tillsammans med sju andra myndigheter kommer Skatteverket att delta i myndighetssamverkan mot osund konkurrens. Det handlar om att sätta stop för exploatering av arbetskraft, arbetsmiljöfusk och svartarbete.

– Det är viktigt att Skatteverket upptäcker fel och motverkar fusk. Vår kontroll ska vara legitim och trovärdig, sa Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm i samband med presskonferensen då granskningsinsatserna presenterades.

Nya regler, som bland annat redovisning av lön och skatter på individnivå, tillsammans med att fler branscher omfattas av kravet på personalliggare ska underlätta Skatteverkets kontroller och leda till att staten får in de intäkter de ska ha. Efter förra årets granskning av punktskatter som alkohol, tobak och bränsle beslutade Skatteverket om höjd skatt med över 100 miljoner kronor som ett resultat av att ha upptäckt fel och fusk.

Genom folkbokföringskontrollen utreds ärenden om falska identiteter, ett område där antalet underrättelser till andra myndigheter om misstänkt id-fusk fördubblades förra året, och i år väntas de fortsätta att öka.

Den som handlat med kryptovalutor under året som gått, och som kommer att göra det under 2019, kan också räkna med att granskas lite extra. Skatteverket konstaterar att en stor del av handeln med kryptovalutor inte redovisas och därför kommer nu kontrollen på området att utökas.

Även företag som säljer produkter via större marknadsplatser på nätet ska kontrolleras närmare, liksom bolag som marknadsför sina produkter via influencers i sociala medier.

Charlotta Marténg

Copyright ©  2014. Alingsås Revision AB - All Rights eserved.